นายชิตพล สุวรรณผา  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
   
 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ปัจจุบันนี้เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2520
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2520 และเปิดทำการสอนเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2520 เปิดสอนตั่งแต่ระดับชั้น ป. 1-4 ในสมัย
นายสายหยุด รอดพรหม เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา อ.พนัสนิคม
นายบุญช่วย ศรีสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
    โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านอมพนม
กำเนิดขึ้นได้ด้วยการดำรของประชาชนในหมู่บ้านหนองใหญ่ -
น้ำซับ ได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน
แบบชั่วคราวขนาด 8 x 30 บนเนื้อที่ 20ไร่เศษ
ของนายสุหัสน์ คุณจักรซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับทางราชการ
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรมการศึกษาซึ่งประกอบด้วย
คุณสหัสน์ คุณจักร, คุณโสภณ บุญทวีสูงส่ง,คุณสุวัฒน์
เมธาเวชธรรมคุณบุ้นปั๊ง แซ่ฮึง, คุณแสวง วิมลมงคลพร, คุณเจียง
แซ่เอี๊ยว, คุณฮั้ว แซ่ก๊วย, คุณบุญเอ็ง แซ่อึ๊ง ฯลฯ และประชาชน
ในท้องถิ่นนี้อาคารเรียนจึงได้สำเร็จลุล่วงทางราชการได้ส่ง
ข้าราชการครู 4 ท่านมาปฏิบัติงานการสอน โดยมี นางสาวจินตนา
ศรีสัตยเสถียร รักษาการเป็นครูใหญ่
นางสาวสมใจ แจ่มอ้น,นายพชระ โฉมพินิจ,นางสาวบุญยงค์ จันทา เป็นครูสอน มีนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน
    ปัจจุบัน
    โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายชิตพล สุวรรณผา เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา
 
   
   
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 29/05/2566