นางขวัญใจ เกตุอุดม
 
 
   
 
 
 
         
     
    นางขวัญใจ เกตุอุดม  
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
         
     
    นางสายชล พลานนท์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
         
 
  นางสาวเขมจิรา ธาตุดี นางเกษรี บุญทวีสูงส่ง นางสายชล พลานนท์ นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบุคคล
         
         
         
         
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 263618  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 04/01/2560