นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
 
   
 
 
 
     
    นายโกศล มิตรพระพันธ์  
    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
       
     
    นางสายชล พลานนท์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
         
 
  นางสาวรัตนพร คูหามณีรัตน์ นางสาววลิต ฤาชา นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา นายอดิศักดิ์ สมชอบ
  กศ.บ.พลศึกษา(ครู คศ.3) ศษ.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.2) ค.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.2) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา(ครู ค.ศ.2)
         
 
  นางสาวจิดาภา ไชยสอน นาวสาวปริษา สนวิชัย นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข นางสาวสุจิตตรา คงปลื้ม
  ค.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.2) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ครู ค.ศ.2) (ครู ค.ศ.2) ค.บ.ดนตรีศึกษา(ครู ค.ศ.1)
         
     
 
นางวัชราภรณ์ ศิลปสมบูรณ์
นายนราศักรินทร์ น้ำแก้ว
   
  ค.บ.สังคมศึกษา(ครู ค.ศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา(ครู ค.ศ.1)    
         
 
  นางสุกัญญา ทิพย์นนท ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลากร พุทธรักษา นายนิพนธ์ อินทโชติ นางสาวรัตนา ฉัตรทันต์
  ค.บ.ปฐมวัย(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวศศิธร บุญราช นางสาวธัญพิชชา พรมที นายพงศกร บุญทวีสูงส่ง นายกฤษฎิ์ธนทัต ท้าวม่วง
  ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู)
         
 
  นายอดิศักดิ์ ฉลองคำ นางสาวสุดาพร เสวะนา นางสาวนราภรณ์ ไชยศรี นางสาวรัชดาภรณ์ ภูละ
  (ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู)
         
       
  นางสาวอารยา      
  (ผู้ช่วยครู)      
         
         
         
 
 
  นางสาวนาตยา อิทธิถาวรกุล นางสาวสุวิมล ศรณรงค์ นายมหิธร สารกุล นายสมศักดิ์ สารเล็ก
  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถ
         
 
  นายวัลลภ ก้อนพรหม นายสุรัตน์ สมนราษฎร์ นายบุญเลิศ สงวนญาติ นายประดิษฐ์ จันทร์หนู
  พนักงานขับรถ พนักงานคนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย
         
 
  นายพงษ์เดช วิโรจน์เพ็ชร์ นางสาวอรพินท์ วิจืตรจันทร์ นางสาวรัชนี เจริญผล นางสาวแสงประดับ พากเพียร
  พนักงานคนสวน พนักงานคนครัว พนักงานคนครัว พนักงานคนสวน
         
   
  นางสาวปณิดา จันทะมาตย์ นางจิตร ฉับพลัน    
  พนักงานคนสวน พนักงานคนครัว พนักงานคนครัว  
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 20/1/2563