นางสายชล พลานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
     
    นางสายชล พลานนท์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
    รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
         
 
  นางสายฝน ตันประเสริฐ นางสาวรัตนพร คูหามณีรัตน์ นางสาววลิต ฤาชา นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา
  ค.บ.การประถมศึกษา(ครู ค.ศ.3) กศ.บ.พลศึกษา(ครู คศ.3) ศษ.บ.ปฐมวัย(ค.ศ.2) ค.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.2)
         
 
  นายอดิศักดิ์ สมชอบ นางสาวจิดาภา ไชยสอน นาวสาวปริษา สนวิชัย นางสาวเขมจิรา ธาตุดี
  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.1) ค.บ.ภาษาอังกฤย(ครู ค.ศ.1) วท.บ.ฟิสิก์(ครู ค.ศ.1)
         
 
  นางสาวเปรมศิริ ตวงโชคดี นางวัชราภรณ์ ศิลปสมบูรณ์ นางสาวสุจิตตรา คงปลื้ม นายนราศักดิ์กรินทร์ น้ำแก้ว
  ค.บ.ปฐมวัย(ครู ค.ศ.1 ) ค.บ.สังคมศกษา(ครู ค.ศ.1) ค.บ.ดนตรีศึกษา(ครู ค.ศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (ครูผู้ช่วย)
         
 
  นางสาววริญธญาณ์ วราห์ฐนันทน์ นางสุกัญญา ทิพย์นนท นางสาวเสาวนีย์ เจริญผล นางสาวชนากานต์ เข็มช่อ
  ค.บ.ภาษาอังกฤย(ครูผู้ช่วย) ค.บ.ปฐมวัย(ผู้ช่วยครู) คศบ.ศิลปกรรม(ผู้ช่วยครู) วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวขนิษฐา บุญอ้น นางสาวปริฉัตร ธิมาภรณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลากร พุทธรักษา นายนิพนธ์ อินทโชติ
  วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.คณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวรัตนา ฉัตรทันต์ นางสาวศศิธร บุญราช นายสมศักดิ์ หมื่นศรี นางสาวสุธิดา แก้วโสนด
  ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) ค.บ.สังคมศึกษา(ผู้ช่วยครู)
         
   
  นางสาวกานดา ฉีกกระโทก นายพงศกร บุญทวีสูงส่ง นางสาวธัญพิชชา พรมที  
  ค.บ.สังคมศึกษา(ผู้ช่วยครู) (ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ผู้ช่วยครู)  
         
 
 
  นางสาวนาตยา อิทธิถาวรกุล นางสาวสุวิมล ศรณรงค์ นางสาวอรพิน วิจิตรจันทร์ นางสุบงกช ประกาศกิตติคุณ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานครัว พนักงานรักษาความสะอาด
         
 
  นางละเอียด สีดา นายสมศักดิ์ สารเล็ก นายมหิธร สารกุล นายประดิษฐ์ จันทร์หนู
  พนักงานคนสวน พนักงานขับรถ พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานรักษาความปลอดภัย
         
 
  นายสุรัตน์ สมนราษฎร์ นางสาวรัชนี เจริญผล นายวัลลภ ก้อนพรหม นางสาวแสงประดับ พากเพียร
  พนักงานคนสวน พนักงานคครัว พนักงานขับรถ พนักงานคนสวน
         
       
  นายบุญเลิศ สงวนญาติ      
  พนักงานรักษาความปลอดภัย      
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 12/10/2561