บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม โดยใช้โปรแกรมPowerpoint
    ดาวน์โหลดสื่อ
    .........................................................................................................................................................................................
     
   

เอกสารประกอบการสร้างเกมด้วย Excel ดาวน์โหลด

     
     
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 263618  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ???????? 04/01/2560